Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

 

Biuro Zarządu

Wtorek:          11.00-15.00

Środa:            13.00-17.00

Czwartek:      11.00-14.00

 

pzd

Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

ul. 42 Pułku Piechoty,

15-147 Białystok

 

1 
 2
 3
 4
5
6
7

 

Pracowniczy Ogród Działkowy im „27 Lipca” w Białymstoku powstał w 1978 roku , w większości na dawnych ziemiach mieszkańców Skorupy, przejętych odpłatnie przez Skarb państwa. Były to pastwiska, liche ziemie orne oraz w znacznej ilości podmokłe tereny bagienne, porośnięte lasem olszynowym w pobliżu rzeczki Dolistówka. Należy wyjaśnić, że nazwa ogrodu im „27 Lipca” przyjęta została tak jak nazwa ulicy, która z kolei nazwę swą zawdzięcza oficjalnej dacie wyzwolenia Białegostoku z pod okupacji niemieckiej 27.07.1944 r. Właśnie między innymi Szosą Baranowicką - dzisiaj ulicą 27 Lipca zbliżała się do miasta ofensywa wyzwoleńcza.

Dla Pracowniczego Ogrodu Działkowego im „27 Lipca" zostały przekazane przez Skarb państwa tereny, które nie nadawały się do zagospodarowania przemysłowego lub innego gospodarczego. A ponieważ w tym okresie historycznym - lata 70-te, połowa lat 80-tych, było szczególne zapotrzebowanie oraz moda na uprawianie działek, ówczesne władze wyraziły zgodę na kolejny Pracowniczy Ogród Działkowy. Przydziały na działki wydawały służby socjalne dużych zakładów pracy w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi - tj. „Uchwyty”, „Biazet”, „Elmasz”, „Elektrociepłownia" i inne.

Pierwszą czynnością Pracowniczych Ogrodów Działkowych w 1978 r. było ogrodzenie siatką przydzielonych terenów a Wojewódzki Zarząd POD w Białymstoku do zorganizowania kandydatów na działkowców.

Był to okres lat 1978 - 1980 - 1981. Pierwsi działkowcy po przydzieleniu działek przez losowanie, natychmiast z wielkim zapałem i ochotą przystąpili do prac polowych. Trzeba przyznać, że były to prace wręcz pionierskie. Ugory nie uprawiane przez znaczny okres czasu, zarośnięte przez perz, haszcze, pokrzywę, mlecze i wszelkiego rodzaju zielska. A nad tymi ugorami hulał wiatr i często zacinał rzęsisty deszcz. Nie zrażało to działkowców. Chwycili w dłonie widła, łopaty, od czasu do czasu siekiery i nie zważając na nieprzyjemną aurę z uporem zaczęli tworzyć pierwsze grządki, sadzić krzewy i drzewka owocowe.

Bardzo dużym udogodnieniem przy zagospodarowaniu i użyźnianiu ziemi byli okoliczni rolnicy sprzedający obornik a także Kółko Rolnicze w ówczesnej wsi Bagnówka, które odpłatnie bardziej wygodnym działkowcom ciągnikami zaorywało ziemię.

Trzeba podkreślić, że w latach 70 i 80-tych nie było jeszcze żadnych udogodnień w pracach polowych w postaci elektronarzędzi. Wszystko wykonywało się za pomocą rąk i takich narzędzi jak: widła tzw. „amerykańskie” łopaty, grabie.

Na początku uprawiania działek problemem zwłaszcza latem było brak wody. Działkowcy we własnym zakresie przy wspólnym uzgodnieniu, zazwyczaj na styku 4-ch działek kopali ręcznie studnie z kręgów betonowych, Bardziej zasobni i wygodni wiercili studnie na ręczne pompy.

Trudne to były czasy ale dające działkowcom dużo satysfakcji i zadowolenia.

Brać działkowa szczególnie w początkowych latach była wyjątkowo solidarna we wspólnych pracach społecznych. Nigdy nie brakowało chętnych do prac na rzecz ogrodu. Kolejne wybierane Zarządy miały ułatwione zadania przy pracach inwestycyjnych. Trudność stanowiło nie brak chętnych do prac a zdobycie przydziału na materiały i urządzenia. Tak było przy wybudowaniu stacji „trafo”. Poważnym utrudnieniem po wybudowaniu sieci wodnej były częste awarie zdobytych z „demobilu" studni głębinowych. Mimo kłopotów natury technicznej i zaopatrzeniowej, dzięki ofiarnym społecznikom , ich sprytowi w zdobywaniu różnymi drogami potrzebnych urządzeń Pracowniczy Ogród Działkowy im „27 Lipca" Istniał i rozwijał się ku zadowoleniu jego członków i ich rodzin.

Spośród kandydatów na działkowców przy współudziale Zarządu Wojewódzkiego POD wytypowano przyszły aktyw ogrodu, a przede wszystkim geodetów, którzy społecznie dokonali wytyczenia alejek i działek.

W skład Komitetu organizacyjnego ogrodu weszli:

- Stanisław Jeziorski

- Sergiusz Droń

- Konstanty Ostapczuk

- Stanisław Uściłko

- Danuta Godlewska

- Arkadiusz Wasiluk

- Leon Sopek

- Mieczysław Kornacki

Z ramienia WZ PZD nadzorował i koordynował prace w pierwszym okresie Sekretarz Pan Grzegorz Śliwka.

Początki działalności były bardzo trudne, ale użytkownicy angażowali się do pracy z zapałem.

Przydział działek następował w drodze losowania po uprzednim złożeniu deklaracji, a w międzyczasie Zarząd Wojewódzki organizował szkolenia informacyjne i po przeszkoleniu kandydaci otrzymywali działki.

2.06.1978 roku ukonstytuował się Zarząd powołany przez Walne Zebranie działkowców jak niżej:

- Prezes Zarządu:    Stanisław Jeziorski

- V-ce Prezes:          Sergiusz Droń

- Sekretarz:               Konstanty Ostapczuk

- Skarbnik:                Stanisław Uściłko

- Członek:                 Danuta Godlewska

- Członek:                 Arkadiusz Wasiluk

- Członek:                 Leon Sopek

- Członek:                 Mieczysław Kornacki

Nowo wybrany zarząd Ogrodu skupił swą działalność na sprawach organizacyjnych, zabezpieczenia terenu ogrodu przed okoliczną ludnością i rolnikami, którzy wypasali krowy, konie i wycinali znajdujący się drzewostan, oraz na czynach społecznych.

W czerwcu 1978 roku rozdzielono do zagospodarowania 120 działek. Na początku 1979 roku ogród liczył 312 użytkowników.

4 kwietnia 1979 roku Walne Zebranie Członków Ogrodu wybrało nowy zarząd w skład którego weszło 50 % z dotychczasowego Komitetu Organizacyjnego jak niżej:

1. Prezes Zarządu:             Stanisław Jeziorski

2. V-ce Prezes:                     Sergiusz Droń

3. Sekretarz:                         Franciszek Bębenek

4. Skarbnik:                          Włodzimierz Prochonik

5. Członek:                           Konstanty Ostapczuk

6. Członek:                           Stanisław Świerczewski

7. Członek:                           Feliks Bronakowski

8. Członek:                           Władysław Lawda

9. Członek:                           Henryk Rudnicki

10. Członek:                        Aleksander Gierasimczuk

11. Członek:                        Anatol Krasko

 Funkcje Prezesa Zarządu od roku 1978 do 2008 r. kolejno pełnili:

-    Stanisław Jeziorski       od 2.06.1978 do 1982 r.

-    Wiktor Grześ                   od 24.02.1983 - 1987 r.

-    Edmund Pasztelaniec  od 12.03.1988 -    1990 r.

-    Czesław Wiśniewski     od 12.03.1990 -    1995 r.

-    Marian Prokopowicz     od 27.04.1996 -    2000 r.

-    Tadeusz Saniewski      od 25.03.2001 -    2003 r.

-    Feliks Karpiński             od 23.10.2003 -    2008 r

-    w chwili obecnej            od 12.02.2009 funkcję Prezesa Zarządu pełni

Lucyna Zajkowska

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w latach 1978 do 2008 kolejno pełnili:

- Stanisław Prończuk

- Michał Żukowski

- Stanisław Święcki

- Augustyn Kowalczuk

- Czesława Michalska

- Marianna Sztremer

- obecnie Feliks Karpiński

 

Funkcje Przewodniczącego Komisji Rozjemczej w latach 1978 do 2009 r pełnili kolejno:

- Arkadiusz Wasiluk

- Henryk Krakowski

- Jadwiga Saniewska

- Czesław Wiśniewski

- Mirosław Ejsymont

- obecnie Czesław Wiśniewski

 

Gospodarzami Ogrodu byli:

- Stanisław Świerczewski

- Mieczysław Kornacki

- Władysław Semaniuk

- Józef Stypułkowski

- Aleksander Wykner

- Władysław Sokołowski

- Zygmunt Kundzicz

- Henryk Kryński

 

W ciągu niespełna 8-miu kadencji Zarządów Ogrodu teren liczący ponad 23 ha w tym 570 działek, został zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem m.in.:

- wytyczono działki, alejki, drogi komunikacyjne,

- utwardzono drogi,

- wybudowano przepusty na rzece Dolistówce i drogach, oraz rowy melioracyjne,

- wykonano ogrodzenie zewnętrzne siatką na słupach betonowych z pięcioma bramami wjazdowymi,

- wybudowano sanitariaty,

- wybudowano altany na działkach,

- wybudowano hydrofornię i sieć wodociągową na terenie całego ogrodu,

- wybudowano trafostację i sieć energetyczną,

- opracowano dokumentację techniczną w kilku wariantach na „Dom Działkowca”

- wykonano sieć elektryczną do zasilania działek.

- zmodernizowano bramy i etapowo wymieniano ogrodzenie zewnętrzne,

- wymieniono szyldy z nazwą ogrodu na nowe,

- uporządkowano dokumentację działkową i techniczną dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych,

- wykonano tablice informacyjne,

- opracowano operat wodnoprawny na pobór wody wgłębnej.

- konserwacja urządzeń melioracyjnych (rz. Dolistówka, rów).

- zasadzenia drzew, krzewów i żywopłot,

- zlecenia badań:

a) wody fizyko-chemiczne i bakteriologiczne w SENAPIDZIE,

b) gleby na zasoby zawartości składników makro i mikroelementów oraz odczyn gleby PU.

 

Modernizacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego

- opracowanie założeń projektowych,

- rozbudowa pomieszczenia biurowego,

- rozbudowa pomieszczeń magazynowych,

- wymiana szafek rozdzielczych elektrycznych na szafki rozdzielczo-licznikowe,

- budowa sanitariatów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- modernizacja sieci wodociągowej

- uzdatnianie wody do warunków pitnych,

- planowane oświetlenie bram wjazdowych,

Dnia 23.12.1997 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku został sporządzony AKT NOTARIALNY na okoliczność nieodpłatnego oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

14.12.1999 r. Sąd rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w kw. Nr 52.150 dział I „Białystok ul. 27 Lipca obręb nr 18 działki nr 234, 235 działki gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 23.12.2095 stanowią tereny ogrodów działkowych, działki o łącznej powierzchni ogółem 23,5 ha w tym 18.61 to powierzchnia użytkowa.

W naszym ogrodzie oprócz Zarządu i Komisji statutowych (Kom. Rewizyjna Kom. Rozjemcza) działały i działają komisje doraźnie powoływane przez Zarząd w różnych okresach np. techniczna, inwentaryzacyjna, przeglądów ogrodu i działek, konkursowa itp.

Ponadto działa Społeczna Instruktorska Służba Ogrodowa.

Prelekcje organizujemy przy okazji Walnych Zebrań dobierając tematykę, którą są zainteresowani użytkownicy działek.

Organizujemy obchody „DNI DZIAŁKOWCA" połączone z wystawą plonów, kwiatów, kiermaszem książek - co znalazło uznanie wśród działkowców.

Uczestniczymy w imprezach i konkursach organizowanych przez Podlaski Okręgowy Zarząd PZD np.

- W 1996 r. zajęliśmy III -cie miejsce w konkursie pt. „Pracowniczy Ogród Działkowy 1996 roku"

- W konkursie na „Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy" zajęliśmy II miejsce.

- W roku 1997 po raz drugi zajęliśmy III miejsce w konkursie pt. „Pracowniczy Ogród Działkowy roku 1997"

- W 2006 roku w konkursie pt. „Najpiękniejsza Działka Rekreacyjna” zajęła I miejsce działka Nr 59 z naszego ogrodu.

- W 2007 r. w konkursie Okręgowym pt. „Rodzinny Ogród Działkowy 2007" zajęliśmy I- sze miejsce.

Ponadto organizujemy wewnętrzne konkursy, a laureatów nagradzamy nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

Zarządy ogrodu doceniając zaangażowanie w pracach społecznych jak i w wzorowej uprawie działek, nagradzali wyróżniających się działkowców dyplomami, nagrodami książkowymi, pieniężnymi oraz występowali z wnioskami do OZ PZD jak i Prezydium Krajowej Rady PZD o przyznanie odznaczeń związkowych.

Władze nadrzędne pozytywnie załatwiały nasze wnioski przyznając odznaczenia, które były uroczyście wręczane na spotkaniach z działkowcami.

Należy podkreślić, że ogród nasz nie pozostawał obojętny na apele Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców jak i Podlaskiego Okręgowego Zarządu PZD.

Działkowcy z zadowoleniem przyjęli uchwaloną przez Sejm RP Ustawę z 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, gdyż jest dobrym aktem prawnym, broniącym naszych praw, gwarantującym spokój i bezpieczeństwo.

W 2007 roku uroczyście obchodziliśmy XXX-lecie powstania naszego ogrodu, na którym to zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia długoletnim użytkownikom działek i wyróżniającym się w uprawach i społecznym zaangażowaniem na rzecz ogrodu działkowcom.

Podstawową historię naszego Rodzinnego Ogrodu stanowią:

- książki protokołów z posiedzeń Zarządu,

- protokoły z Walnych Zebrań,

- Kronika Ogrodu.

 

Historię Ogrodu opracowali :

1. Marian Prokopowicz

2. Stanisław Jeziorski

3. Bolesław Gryka

4. Czesław Wiśniewski

5. Konstanty Ostapczuk

6. Jerzy Grześ

 

SKŁAD ZARZĄDU  od 22.03.2015 r.

1 Prezes Zarzadu: Lucyna Zajkowska tel. 604 441 035
2 V-ce Prezes Zabielski tel. 691 754 965
3 Sekretarz Elżbieta Wierzbicka tel. 606 764 458
4 Skarbnik Mirosław Ejsymont tel. 693 985 533
5 Członek Jadwiga Kowalczuk            tel. 505 797 889
6 Członek Mirosław Kuźma tel. 507 276 357
7 Członek Grzegorz Czarnomysy tel. 600 044 515
8 Członek Mikołaj Gajewski tel. 888 203 473
9 Członek Jan Więcko tel. 537 878 135
10 Kasjer Ewa Żebrowska tel. 534 996 899

 

KOMISJA REWIZYJNA

1 Przewodniczący Feliks Karpiński tel. 602 359 615
2 Sekretarz Irena Alaszkiewicz  
3 Członek Władysław Sokołowski  

 

INSTRUKTORZY OGRODOWI

1 Okręgowy Instruktor Ogrodowy Bolesław Gryka tel. 696 709 615
2 Instruktor Ogrodowy Elżbieta Wierzbicka  
3 Instruktor Ogrodowy Jan Więcko  
4 Instruktor Ogrodowy Lucyna Zajkowska  
5 Instruktor Ogrodowy Ewa Żebrowska  
6 Instruktor Ogrodowy Mirosław Zabielski  

 

KOMISJA ds. PRZEGLĄDU i ZAGOSPODAROWANIA OGRODU

Elżbieta Wierzbicka

Jan Więcko

Jadwiga Kowalczuk

Mirosław Kuźma

KOMISJA ds. TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH

Mirosław Zabielski

Mirosław Ejsymont

Mikołaj Gajewski

Grzegorz Czarnomysy

 

info

 

 Zarząd ROD „27 Lipca” informuje,  że na prośbę działkowców od 1.10 do 30.10.2015 będzie otwarta brama Nr 1 (od strony Domu Poprawczego)

Prośba do osób poruszających się po ogrodzie pojazdami dowożącymi obornik lub inne materiały aby przy każdym wjeździe i wyjeździe przymykać bramę a także nie parkować pojazdów na alejkach ( po rozładowaniu wyprowadzić pojazd poza teren ogrodu). 

info

 

Zarząd ROD „27 Lipca” w Białymstoku informuje, że kontenery na odpady komunalne jak co roku stoją tylko do końca października.

W związku z powyższym prosimy nie odciągać się z wynoszeniem odpadów na koniec miesiąca tylko wcześniej. Umowa na wywóz odpadów kończy się 30.10.2015 r. Po tym terminie koszty za wywóz wzrosną. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli ktoś nie zdąży, to odpady winne być zapakowane w worek foliowy i związane tak, aby odpady nie wypadały. Wtedy worek można postawić w ogrodzeniu i wywieziony zostanie dopiero na wiosnę. Oby takich przypadków nie było.

             ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA DO KONTENERÓW ODPADÓW ZIELONYCH. JEŻELI DO KONTENERA WRZUCONE SĄ ODPADY ZIELONE ZARZĄD MUSI JE WYDOSTAĆ, PONIEWAŻ FIRMA TAKIEGO KONTENERA NIE ODBIERA. Prosimy odpady zielone pozostawić na swojej działce lub wynieść do kopca, który jest w lesie olchowym przy toalecie.